Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych slupsk-ckibp.bip2.alfatv.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów, niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej konstrukcji tekstu lub opisu linku - niektóre dokumenty na stronie stanowią dokumenty archiwalne Brak audio deskrypcji dla wcześniej opublikowanych materiałów video/multimedialnych.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nie dotyczy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-11
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-02-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Maciej Flisak
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
projekty@gok.slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
59 847 10 91

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Dokonano na podstawie samooceny oraz dostępnych programów sprawdzających
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk nie posiada aplikacji mobilnej
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Maciej Flisak, e-mail: projekty@gok.slupsk.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 59 847 10 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wytyczono odpowiednie stanowisko parkingowe. Przy wejściu do budynku znajdują się schody stanowiące barierę w przypadku osób na wózku. Aby umożliwić im dostęp został zamontowany przed schodami dzwonek. Wtedy pracownicy pomagają w pokonaniu wymienionej bariery i obsługują taką osobę na parterze budynku. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku istnieją bariery pionowe, brak barier poziomych. Siedziba CKiBP to obiekt , w którym biura i sala zajęciowa znajdują się na pierwszym piętrze, zaś galeria wystawowa na drugim. aby zniwelować barierę związaną z dostępem w kwestiach biurowych wprowadzono środki zapobiegawcze w postaci: alternatywnych metod dostępu i komunikacji np. w przypadku podpisywania umów - możliwość wysłania pocztą, wyjście pracownika przed budynek, pomoc w dostępie do pomieszczeń na parterze lub obsługa w obiekcie w Redzikowie, w którym nie występują bariery pionowe lub poziome.( po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania). Także w przypadku problemów z dostępem do działań kulturalnych (sala zajęciowa na pierwszym piętrze, galeria na poddaszu) istnieje możliwość zorganizowania pomocy pracowników w przemieszczeniu się. Dotychczas nie zgłaszano takiego zapotrzebowania. Z uwagi na wysoki koszt oraz brak zgłoszeń problemu z wykluczeniem dostępności nieracjonalny byłby koszt instalacji windy zewnętrznej. Z uwagi na konstrukcję schodów - nie ma możliwości zastosowania urządzeń wspomagających nie wymagających w obsłudze pomocy dodatkowej osoby. Informacja o dostępności architektonicznej administrowanych obiektów (świetlic i bibliotek) podana jest na stronie www.kultura.slupsk.pl w zakładce Deklaracja dostępności.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania - minimum 3 dni wcześniej za pomocą wiadomości mailowej na adres biuro@gok.slupsk.pl

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
W 2021 roku podjęte zostaną działania mające na celu rozwiązanie kwestii niedostępnych treści w tym dokumentów wprowadzonych na strony internetowe CKiBP przed rozpoczęciem obowiązywania przepisów. Dodane zostaną gdzie jest to niezbędne prawidłowe nazwy i opisy zdjęć oraz plików tekstowych. Zostanie dokonana weryfikacja pod kątem ich dostępności.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: