Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby i ich kompetencje

Zbigniew Gach -  Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

Zakres obowiazków:

Dyrektor wykonuje następujące zadania:

1.      Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.

2.      Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników CKIBPGS oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

3.      Dyrektor ustala główne kierunki pracy CKIBPGS, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

4.      Dyrektor CKIBPGS wykonuje następujące główne zadania:

 • nadzoruje opracowania programów i planów działalności,
 • nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności merytorycznej i finansowej,
 • współdziała w realizacji zadań informacyjnych i wydawniczych,
 •  reprezentuje instytucję na zewnątrz,
 •  współdziała z towarzystwami społeczno-kulturalnymi regionalnymi na terenie gminy i placówkami oświatowymi i zawodowymi instytucjami kultury i Radą Gminy,
 • organizuje współpracę kulturalną z zagranicą,
 • sprawuje nadzór nad pracą zespołów, sekcji i kół zainteresowań,
 • nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności,
 • nadzoruje działalność administracyjno-gospodarczą,
 • dba o właściwe stosunki międzyludzkie.

Michał Ziętek - Wicedyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

 

 • organizacja, kierowanie i nadzór pracy pracowników administracyjno-technicznych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektów oraz koordynowanie obsługi technicznej imprez,
 • administrowanie powierzonymi zasobami materialnymi CKiBP,
 • organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania technicznego i administracyjnego budynku,
 • organizacja dostaw na wydarzenia organizowane przez CKiBP,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konsultowanie realizowanych zamówień o wartościach określonych w art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z innymi działami;
 • współpraca z użytkownikami budynków;
 • staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego;
 • prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem;
 • przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora zawartych w planach pracy CKiBP
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. i innych regulaminów obowiązujących w CKiBP.

Wicedyrektor odpowiada :

 • za sprawność funkcjonowania obiektu i administrowanie powierzonymi zasobami materialnymi;
 • za organizację pracy pracowników administracyjnotechnicznych,
 • za zgodne z przepisami prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie,
 • za przestrzeganie zasad finansowych i innych przepisów regulujących wymienione w zakresie obowiązków czynności,
 • za pełną dokumentację dotyczącą organizowanych imprez plenerowych,
 • za ochronę danych osobowych i finansowych związanych z realizacją powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i mienie udostępnione w celu wykonywania czynności służbowych,
 • za szacowanie zamówień, dostaw i usług w ramach wykonywanych zadań,
 • za racjonalność w wydatkowaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację powierzonych zadań,
 • za bieżące, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków

Małgorzata Sędrowicz - Kierownik Biblioteki

 • opracowanie planów działalności biblioteki oraz dbanie o ich realizację

 • współpraca z innymi bibliotekami oraz placówkami upowszechniania kultury

 • opracowanie księgozbioru

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom

 • dbałość o estetykę pomieszczeń bibliotecznych

 • organizacja imprez, spotkań z pisarzami, wieczorów literackich itp.

 • prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o posiadany księgozbiór i prasę

 • prowadzenie dokumentacji biblioteki

 • dbałość o odpowiednią konserwację zbiorów

 • sporządzanie wymaganych sprawozdań

 • zakup nowości wydawniczych i czasopism

 • załatwianie spraw administracyjno – gospodarczych biblioteki

 • odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia biblioteczne oraz zbiory

Janina Bałyk - Główna Księgowa

Do Głównego Księgowego należą sprawy związane z gospodarką finansową CKiBP, zapewnienie dyscypliny finansowej, a w szczególności:

 • ustalenie prawidłowego obiegu dokumentów, rachunków,

 • opracowywanie propozycji planów finansowych i gospodarczych CKiBP,

 • gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

 • opracowywanie sprawozdań finansowych,

 • prowadzenie ewidencji majątku CKiBP,

 • rozliczanie należności i wypłat,

 • sporządzanie list płac i innych wypłat dla pracowników, prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia kasy i sporządzania raportów kasowych,

 • obliczanie i odprowadzanie podatków od rachunków osób prywatnych, pracowników i działalności gospodarczej CKiBP,

 • nadzorowanie rozliczeń szkoleń , imprez itp.,

 • gromadzenie, rejestrowanie i przechowywanie przepisów prawnych dot. funkcjonowania CKiBP.

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Magdalena Strzała - Referent księgowo-kadrowy

 

 • ewidencja czasu pracy – prowadzenie list obecności

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych

 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy

 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych

 • ewidencja zwolnień lekarskich

 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników

 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Sandra Winnicka -  specjalista d/s administracyjnych

 

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, rejestrującego korespondencję przychodzącą i wychodzącą,

 • odbiór poczty elektronicznej i wprowadzenie jej do dziennika korespondencyjnego,

 • segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,

 • przygotowanie do wysyłki korespondencji, czyli listów oraz paczek, ewidencjonowanie tychże zgodnie z obowiązującymi normami Poczty Polskiej i innych firm spedycyjnych,

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą sekretariatu oraz obsługa narad i spotkań odbywających się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk,

 • obsługiwanie urządzeń łączności: centrali telefonicznej, internetu i faxu,

 • planowanie i zakup wyposażenia technicznego do wszystkich świetlic wiejskich,

 • planowanie, zakup, ewidencjonowanie i wydawanie materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów plastycznych,

 • opracowanie graficzne materiałów reklamowych i promocyjnych takich jak: plakaty, dyplomy, zaproszenia, banery, logotypy, roll-upy,

 • wysyłanie drogą elektroniczną do różnego rodzaju gazet, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych, firm i instytucji materiałów promocyjnych i graficznych Centrum Kultury,

 • pomoc przy organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Słupsk,

 • wykonywanie dokumentacji dźwiękowej, fotograficznej i filmowej imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy lub ponadgminnych z udziałem Gminy Słupsk,

 • przygotowywanie i aktualizacja strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk,

 • prowadzenie kasy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Mariola Grabowska - specjalista d/s ogólnoorganizacyjnych

 

 • Prowadzenie sekretariatu
 • organizacja harmonogramu spotkań dyrektora,
 • przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 • odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej,
 • pierwszy kontakt z klientem i odpowiednie jego skierowanie,
 • sporządzanie preliminarza wydarzeń CKiBP i sprawozdań merytorycznych,
 • prowadzenie kasy głównej CKiBP pod nadzorem Gł. Księgowego,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • Sporządzanie zestawień dla ZAIKSu.
 • Koordynacja działań i uzgodnień związanych ze zobowiązaniami CKiBP wynikającymi z prawa autorskiego wobec wydarzeń realizowanych przez CKiBP.
 • Znajomość prawa autorskiego.
 • Prace organizacyjne przy imprezach CKiBP.
 • Prowadzenie ewidencji kart drogowych.
 • Gospodarka materiałowa środkami czystości i papierniczych – zakup i ewidencja rozchodu.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 • Wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Mirosław Wyszomirski -  Specjalista ds. kultury – koordynator techniczny

 

 • nadzór nad stanem obiektów

 • prowadzenie ksiąg obiektów

 • organizacja techniczna imprez

 • prowadzenie funduszu sołeckiego w zakresie zakupu materiałów i doposażenia oraz organizacji imprez

 

Maciej Flisak - Specjalista ds. projektów

 • aplikowanie o fundusze zewnętrzne

 • realizacja projektów w oparciu o uzyskane środki

 • rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych

 • prowadzenie strony BIP Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk 

 • pomoc instruktorska KGW, Radom Sołeckim w przygotowaniu do imprez i konkursów

 • współpraca z twórcami i gospodarstwami tematycznymi w Gminie Słupsk

 

Kacper Zielonka - specjalista do spraw promocji i sekcji

 

 • współdziałanie w zakresie tworzenia oferty twórczego spędzania czasu, wychowania przez sztukę oraz integracji uczestników różnych zajęć w konsultacji z Dyrektorem CKiBP,
 • koordynowanie grafiku i planów zajęć artystycznych oraz wydarzeń realizowanych przez uczestników sekcji, w uzgodnieniu z przełożonym,
 • tworzenie i aktualizacja list uczestników zajęć artystycznych,
 • dozór działalności pracowni – sprawdzanie stanu technicznego po zajęciach,
 • dbałość o poziom merytoryczny i prawidłową realizację programów zajęć,
 • inicjowanie nowych form działalności twórczej i programowej w konsultacji z przełożonym,
 • udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.
 • obsługa techniczna sfery audio, foto i sprzętu audiowizualnego oraz wsparcie montażowe przy realizacji wystaw, wernisaży, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych,
 • sporządzanie sprawozdań z pracy sekcji i kół,
 • nadzór nad listą obecności instruktorów,
 • kompletowanie dokumentacji z wydarzeń - protokoły z imprez,
 • prowadzenie kroniki foto,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych placówki,
 • prowadzenie samochodu służbowego w razie potrzeb Pracodawcy,
 • oprowadzanie grup, prezentacja działalności w pracowniach i działalności wystawienniczej w godzinach pracy,
 • prowadzenie zapisów do sekcji artystycznych CKiBP,
 • staranne i sumienne wypełniania obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego,
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora zawartych w planach pracy CKiBP,
 • promocja oferty CKiBP,
 • stosowanie instrumentów promocji i kreowanie wizerunku zgodnie z misją instytucji i rozwoju Gminy,
 • redagowanie tekstów reklamowych do wydawnictw,
 • pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z mediami i widzami,
 • promocja medialna i wizualna wydarzeń kulturalnych wraz z prowadzeniem strony internetowej i portali społecznościowych,
 • kreowanie informacji na nośnikach wydawniczych, po uzgodnieniach z przełożonym,
 • współpraca przy tworzeniu listy osób do zaproszeń,
 • dystrybucja materiałów reklamowych CKiBP,
 • ewidencja dokumentacji związanej z promocjami oraz informacjami medialnymi na temat wydarzeń kulturalnych CKiBP (www, prasa, radio, tv i inne)
 • przygotowywanie planu pracy oraz raportowanie działań promocyjnych oraz wyników spotkań do przełożonego,
 • sporządzanie i wysyłka newsletterów;
 • zarządzanie eksploatacją wystawienniczo-informacyjną w CKiBP;
 • współpraca przy kompozycji materiałów promocyjnych w tym artykułów, folderów, plakatów i repertuarów;
 • prowadzenie kroniki prasowej z działalności CKiBP
 • organizowanie widowni na niebiletowane wydarzenia kulturalne;
 • dbanie o właściwy system identyfikacji wizualnej firmy
 • prowadzenie negocjacji z agencjami oraz mediami;

 

Krzysztof Przewoźny - specjalista plastyk - grafik

 • współpraca z przełożonym – kierownikiem działu;
 •  wykonanie projektów graficznych na potrzeby CKiBP i wprowadzanie tekstów w opracowywane materiały: plakaty, banery, zaproszenia, dyplomy, repertuary, ulotki,    kafelki i slidery na stronę internatową, facebooka itp.;
 • przygotowywanie planu pracy oraz raportowanie efektów jego wykonania do przełożonych,
 • archiwizacja projektów oraz materiałów promocyjnych w tym plakatów, banerów, ulotek, repertuarów, roll-upów i folderów;
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych na wydruki materiałów promocyjnych w zakresie realizowanych obowiązków o wartościach określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kontrola nad ich prawidłową realizacją;
 • zebranie od właściwych Pracowników informacji do materiałów promocyjnych;
 •  przygotowanie i wykonanie dekoracji sal na imprezy (wernisaże, wystawy, konkursy, koncerty itd.) w zastępstwie pracowników;
 • współpraca w organizacji imprez w zakresie tworzenia materiałów promujących edukację artystyczną i działalność CKiBP;
 • wyklejanie banerów reklamowych i innych nośników reklamowych;
 • staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożoneg;,
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora;
 • prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych;
 • opracowanie programu i prowadzenie edukacji wystawienniczej typu „Galeria jest ok” oraz lekcji i akcji artystycznych;
 • przygotowywanie wystaw, wernisaży;
 • przygotowywanie dekoracji, aranżacje scenograficzne, projektowanie scenograficzne;
 • prezentacja prac plastycznych;
 • praca przy projektach realizowanych przez CKiBP w pracowniach artystycznych;
 • prowadzenie listy obrazów będących własnością CKiBP oraz nadzór nad nimi;
 • oprowadzanie grup, prezentacja działalności w pracowniach i działalności wystawienniczej w godzinach pracy;

 

Marek Mańkowski - konserwator

 • odpowiedzialność za utrzymanie ruchu i sprawności urzadzeń w placówkach CKiBP,
 • prowadzenie przeglądów okresowych, stanu technicznego w placówkach CKiBP,
 • naprawa i regulacja urządzeń sanitarnych,
 • naprawa sprzętu biurowego, mebli, zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien w placówkach CKiBP,
 • wykonywanie bieżących prac malarskich w placówkach CKiBP,
 • szybkie zabezpieczenie awarii zgłaszanych przez pracowników CKiBP,
 • naprawy bieżące urządzeń sprzętu elektrycznego, wymiana bezpieczników, żarówek i świetlówek w świetlicach itp.,
 • naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych, telefonicznych,
 • wykaszanie traw w ramach utrzymania estetyki,
 • prowadzenie zaopatrzenia (narzędzia, przedmioty wykorzystywane do usuwania awarii  i inne),
 • świadczenie usługi w zakresie organizacji imprez, festynów oraz innych zorganizowanych przez CKiBP spotkań poprzez wszelkie niezbędne prace (przenoszenie sprzętu, ustawianie dekoracji, itp.),
 • odpowiedzialność materialna i prawna za powierzone urządzenia i sprzęt,
 • prowadzenie prac z zastosowaniem właściwych i bezpiecznych metod pracy,
 • wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez Dyrektora.

 

Małgorzata Piasecka, Ewelina Grzyb - młodszy bibliotekarz

 • opracowanie planów działalności biblioteki oraz dbanie o ich realizację

 • współpraca z innymi bibliotekami oraz placówkami upowszechniania kultury

 • opracowanie księgozbioru

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom

 • dbałość o estetykę pomieszczeń bibliotecznych

 • organizacja imprez, spotkań z pisarzami, wieczorów literackich itp.

 • prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o posiadany księgozbiór i prasę

 • prowadzenie dokumentacji biblioteki

 • dbałość o odpowiednią konserwację zbiorów

 • sporządzanie wymaganych sprawozdań

 • zakup nowości wydawniczych i czasopism

 • załatwianie spraw administracyjno – gospodarczych biblioteki

 • odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia biblioteczne oraz zbiory

 •  

Organizator pracy świetlicy

 • organizacja pracy świetlicy wiejskiej - plany pracy

 • organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców w miejscowościach gdzie znajdują się świetlice

 • przygotowanie imprez pod względem technicznym i dekoracji

 • przygotowanie zajęć dla uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży

 • planowanie zajęć zależnie od zainteresowań uczestniczących ( sportowe, muzyczne, plastyczne itd)

 • przygotowanie prac i zgłaszanie ich do konkursów

 • przygotowanie wystawek z prac wykonywanych podczas zajęć

 • przygotowanie i zmiana dekoracji zgodnie z porami roku lub świętami

 • współpraca z lokalnymi organizacjami

 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności świetlicy wiejskiej na koniec roku kalendarzowego z uwzględnieniem tematyki zajęć, udziału w konkursach, udziału w imprezach

 • współorganizacja spotkań z innymi świetlicami

 • odpowiedzialność i dbałość o sprzęt, materiały, utrzymanie porządku w świetlicy

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Flisak 05-02-2015 08:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Flisak 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Flisak 31-01-2019 10:32:55