Osoby i ich kompetencje

Zbigniew Gach -  Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

Zakres obowiazków:

Dyrektor wykonuje następujące zadania:

1.      Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.

2.      Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników CKIBPGS oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

3.      Dyrektor ustala główne kierunki pracy CKIBPGS, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

4.      Dyrektor CKIBPGS wykonuje następujące główne zadania:

-         nadzoruje opracowania programów i planów działalności,

-         nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności merytorycznej i finansowej,

-         współdziała w realizacji zadań informacyjnych i wydawniczych,

-         reprezentuje instytucję na zewnątrz,

-         współdziała z towarzystwami społeczno-kulturalnymi regionalnymi na terenie gminy i placówkami oświatowymi i zawodowymi instytucjami kultury i Radą Gminy,

-         organizuje współpracę kulturalną z zagranicą,

-         sprawuje nadzór nad pracą zespołów, sekcji i kół zainteresowań,

-         nadzoruje opracowania sprawozdań, analiz i informacji z działalności,

-         nadzoruje działalność administracyjno-gospodarczą,

-         dba o właściwe stosunki międzyludzkie.

Janina Bałyk - Główna Księgowa

Do Głównego Księgowego należą sprawy związane z gospodarką finansową CKiBP, zapewnienie dyscypliny finansowej, a w szczególności:

 • ustalenie prawidłowego obiegu dokumentów, rachunków,

 • opracowywanie propozycji planów finansowych i gospodarczych CKiBP,

 • gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

 • opracowywanie sprawozdań finansowych,

 • prowadzenie ewidencji majątku CKiBP,

 • rozliczanie należności i wypłat,

 • sporządzanie list płac i innych wypłat dla pracowników, prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia kasy i sporządzania raportów kasowych,

 • obliczanie i odprowadzanie podatków od rachunków osób prywatnych, pracowników i działalności gospodarczej CKiBP,

 • nadzorowanie rozliczeń szkoleń , imprez itp.,

 • gromadzenie, rejestrowanie i przechowywanie przepisów prawnych dot. funkcjonowania CKiBP.

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Magdalena Strzała - Referent księgowo-kadrowy

 

 • ewidencja czasu pracy – prowadzenie list obecności

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych

 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy

 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych

 • ewidencja zwolnień lekarskich

 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników

 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Sandra Winnicka -  specjalista d/s administracyjnych

 

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, rejestrującego korespondencję przychodzącą i wychodzącą,

 • odbiór poczty elektronicznej i wprowadzenie jej do dziennika korespondencyjnego,

 • segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,

 • przygotowanie do wysyłki korespondencji, czyli listów oraz paczek, ewidencjonowanie tychże zgodnie z obowiązującymi normami Poczty Polskiej i innych firm spedycyjnych,

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą sekretariatu oraz obsługa narad i spotkań odbywających się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk,

 • obsługiwanie urządzeń łączności: centrali telefonicznej, internetu i faxu,

 • planowanie i zakup wyposażenia technicznego do wszystkich świetlic wiejskich,

 • planowanie, zakup, ewidencjonowanie i wydawanie materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów plastycznych,

 • opracowanie graficzne materiałów reklamowych i promocyjnych takich jak: plakaty, dyplomy, zaproszenia, banery, logotypy, roll-upy,

 • wysyłanie drogą elektroniczną do różnego rodzaju gazet, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych, firm i instytucji materiałów promocyjnych i graficznych Centrum Kultury,

 • pomoc przy organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Słupsk,

 • wykonywanie dokumentacji dźwiękowej, fotograficznej i filmowej imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy lub ponadgminnych z udziałem Gminy Słupsk,

 • przygotowywanie i aktualizacja strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk,

 • prowadzenie kasy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Mariola Grabowska - specjalista d/s ogólnoorganizacyjnych

 

- Prowadzenie sekretariatu

- organizacja harmonogramu spotkań dyrektora,

- przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,

- odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej,

- pierwszy kontakt z klientem i odpowiednie jego skierowanie,

- sporządzanie preliminarza wydarzeń CKiBP i sprawozdań merytorycznych,

- prowadzenie kasy głównej CKiBP pod nadzorem Gł. Księgowego,

- obsługa kasy fiskalnej,

- Sporządzanie zestawień dla ZAIKSu.

- Koordynacja działań i uzgodnień związanych ze zobowiązaniami CKiBP wynikającymi z prawa autorskiego wobec wydarzeń realizowanych przez CKiBP.

- Znajomość prawa autorskiego.

- Prace organizacyjne przy imprezach CKiBP.

- Prowadzenie ewidencji kart drogowych.

- Gospodarka materiałowa środkami czystości i papierniczych – zakup i ewidencja rozchodu.

- Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

- Wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Mirosław Wyszomirski -  Specjalista ds. kultury – koordynator techniczny

 

 • nadzór nad stanem obiektów

 • prowadzenie ksiąg obiektów

 • organizacja techniczna imprez

 • prowadzenie funduszu sołeckiego w zakresie zakupu materiałów i doposażenia oraz organizacji imprez

 

Maciej Flisak - Specjalista ds. kultury

 

 • aplikowanie o fundusze zewnętrzne

 • realizacja projektów w oparciu o uzyskane środki

 • dobór instruktorów do prowadzenia zespołów i kontrola pracy

 • rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych w celu tworzenia nowych zespołów

 • selekcja zespołów i solistów do rozmaitych konkursów i występów

 • prowadzenie strony internetowej CKiBP

 • pomoc instruktorska KGW, Radom Sołeckim w przygotowaniu do imprez i konkursów

 • współpraca z twórcami i gospodarstwami tematycznymi w Gminie Słupsk

 

Magdalena Suryś -Specjalista ds. kultury – koordynator pracy świetlic

 • prowadzenie wynajmów świetlic

 • organizacja konkursów, spotkań

 • doradztwo merytoryczne dla organizatorów pracy świetlic

 • koordynacja pracy świetlic ( rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych, organizacja pracy świetlic, udzielanie pomocy instruktorskiej, sprawdzanie planów pracy świetlic - w szczególnosci zajęć typu półkolonijnego)

 • dobór pracowników do pracy w świetlicach, kontrola i ocena pracy

 • organizacja pracy wolontariuszy i stażystów

 • tworzenie klubów tematycznych w świetlicach

 • selekcja i zgłaszanie prac do konkursów

 • nadzorowanie terminowości składania sprawozdań z pracy świetlic

 • organizacja szkoleń

 • prowadzenie kroniki Gminy Słupsk

 •  

Kacper Zielonka - specjalista do spraw promocji i sekcji

 

1. współdziałanie w zakresie tworzenia oferty twórczego spędzania czasu, wychowania przez sztukę oraz integracji uczestników różnych zajęć w konsultacji z Dyrektorem CKiBP,

2.  koordynowanie grafiku i planów zajęć artystycznych oraz wydarzeń realizowanych przez uczestników sekcji, w uzgodnieniu z przełożonym,

3.  tworzenie i aktualizacja list uczestników zajęć artystycznych,

4.  dozór działalności pracowni – sprawdzanie stanu technicznego po zajęciach,

5.  dbałość o poziom merytoryczny i prawidłową realizację programów zajęć,

6.  inicjowanie nowych form działalności twórczej i programowej w konsultacji z przełożonym,

7. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.

8. obsługa techniczna sfery audio, foto i sprzętu audiowizualnego oraz wsparcie montażowe przy realizacji wystaw, wernisaży, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych,

9. sporządzanie sprawozdań z pracy sekcji i kół,

10. nadzór nad listą obecności instruktorów,

11. kompletowanie dokumentacji z wydarzeń - protokoły z imprez,

12. prowadzenie kroniki foto,

13. dystrybucja materiałów promocyjnych placówki,

14. prowadzenie samochodu służbowego w razie potrzeb Pracodawcy,

15. oprowadzanie grup, prezentacja działalności w pracowniach i działalności wystawienniczej w godzinach pracy,

16. prowadzenie zapisów do sekcji artystycznych CKiBP,

17. staranne i sumienne wypełniania obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego,

18. realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora zawartych w planach pracy CKiBP,

19. promocja oferty CKiBP,

20. stosowanie instrumentów promocji i kreowanie wizerunku zgodnie z misją instytucji i rozwoju Gminy,

21. redagowanie tekstów reklamowych do wydawnictw,

22. pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z mediami i widzami,

23. promocja medialna i wizualna wydarzeń kulturalnych wraz z prowadzeniem strony internetowej i portali społecznościowych,

24. kreowanie informacji na nośnikach wydawniczych, po uzgodnieniach z przełożonym,

25. współpraca przy tworzeniu listy osób do zaproszeń,

26. dystrybucja materiałów reklamowych CKiBP,

27. ewidencja dokumentacji związanej z promocjami oraz informacjami medialnymi na temat wydarzeń kulturalnych CKiBP (www, prasa, radio, tv i inne)

28. przygotowywanie planu pracy oraz raportowanie działań promocyjnych oraz wyników spotkań do przełożonego,

29. sporządzanie i wysyłka newsletterów;

30. zarządzanie eksploatacją wystawienniczo-informacyjną w CKiBP;

31. współpraca przy kompozycji materiałów promocyjnych w tym artykułów, folderów, plakatów i repertuarów;

32. prowadzenie kroniki prasowej z działalności CKiBP

33. organizowanie widowni na niebiletowane wydarzenia kulturalne;

34. dbanie o właściwy system identyfikacji wizualnej firmy

35. prowadzenie negocjacji z agencjami oraz mediami;

 

Anna Rapa - Animator Kultury

 

 • prowadzenie indywidualnych zajęć muzyki nauki gry na instrumentach muzycznych,

 • organizowanie imprez, konkursów, festiwali muzycznych oraz innych imprez popularyzujących dorobek kulturalny,

 • oprawa muzyczna imprez organizowanych przez CKiBP Gminy Słupsk,

 • udzielanie porad i instruktażu metodyczno – repertuarowego z zakresu swojej specjalizacji zawodowej,

 • przygotowywanie prowadzonych przez siebie zespołów i solistów do udziału w przeglądach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

 • wykonywanie aranżacji muzycznych do imprez kulturalnych organizowanych przez CKiBP Gminy Słupsk,

 • nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest upowszechnianie kultury,

 • wykonywanie innych zadań przekazanych przez przełożonego będących poza zakresem działania stanowiska pracy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 

Bibliotekarz

 • opracowanie planów działalności biblioteki oraz dbanie o ich realizację

 • współpraca z innymi bibliotekami oraz placówkami upowszechniania kultury

 • opracowanie księgozbioru

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom

 • dbałość o estetykę pomieszczeń bibliotecznych

 • organizacja imprez, spotkań z pisarzami, wieczorów literackich itp.

 • prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o posiadany księgozbiór i prasę

 • prowadzenie dokumentacji biblioteki

 • dbałość o odpowiednią konserwację zbiorów

 • sporządzanie wymaganych sprawozdań

 • zakup nowości wydawniczych i czasopism

 • załatwianie spraw administracyjno – gospodarczych biblioteki

 • odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia biblioteczne oraz zbiory

Organizator pracy świetlicy

 

 • organizacja pracy świetlicy wiejskiej - plany pracy

 • organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców w miejscowościach gdzie znajdują się świetlice

 • przygotowanie imprez pod względem technicznym i dekoracji

 • przygotowanie zajęć dla uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży

 • planowanie zajęć zależnie od zainteresowań uczestniczących ( sportowe, muzyczne, plastyczne itd)

 • przygotowanie prac i zgłaszanie ich do konkursów

 • przygotowanie wystawek z prac wykonywanych podczas zajęć

 • przygotowanie i zmiana dekoracji zgodnie z porami roku lub świętami

 • współpraca z lokalnymi organizacjami

 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności świetlicy wiejskiej na koniec roku kalendarzowego z uwzględnieniem tematyki zajęć, udziału w konkursach, udziału w imprezach

 • współorganizacja spotkań z innymi świetlicami

 • odpowiedzialność i dbałość o sprzęt, materiały, utrzymanie porządku w świetlicy

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Flisak 05-02-2015 08:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Flisak 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Flisak 17-04-2018 10:07:05